ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ( Kannada Podcast ) by Raj GardenRadio

ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ( Kannada Podcast ) by Raj

Category: Education

Listen to ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ( Kannada Podcast ) podcast by Raj. More than 1 million podcasts online for free on gardenradio.org.

Overview

ಬದುಕಿನ ಹಲವಾರು ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ Instagram ID @haage_summane_podcast

Episodes list
Name Released date
7 - Haage Summane - ಶಾಂತ/ನಿಶ್ಚಲತೆ (Calm/Neutral) Running Nov 24, 2020
6 - Haage Summane - ಬದಲಾವಣೆ (Changes) Nov 17, 2020
5 - Haage Summane - ಭಯ (fear) part-2 Kannada podcast Aug 29, 2020
4 - Haage Summane - Self confidence (ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ) Kannada podcast Aug 22, 2020
3 - Haage Summane - ಭಯ (Fear) part-1 Kannada podcast Jul 09, 2020
2 - Haage Summane- ನಂಬಿಕೆ (Trust) Kannada podcast Jul 07, 2020
1 - Haage Summane - ನಿರ್ಧಾರಗಳು (Decision) Kannada podcast Jun 11, 2020